Text legal i Política de Privacitat de l'Ajuntament de Vilanova del Camí

Política de privacitat de Protecció de dades

Responsable del tractament

L’Ajuntament de Vilanova del Camí , com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent en la protecció de la privadesa i confidencialitat de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679). 

 • Dades de contacte del responsable:
  NIF. P0830300J
  Adreça: Plaça Castell, 1 – 08788 Vilanova del Camí
  Telèfon. 93.805.44.22
  Adreça electrònica: vilanovac@vilanovadelcami.cat
 • Identitat i dades de contacte del representant legal:

  Nom: Noemí Trucharte Cervera

  Adreça: Plaça Castell, 1 – 08788, Vilanova del Camí
  Telèfon. 93.805.44.22
  Adreça electrònica: vilanovac@vilanovadelcami.cat
 • Dades de contacte del delegat de protecció de dades:
  Nom: Núria Vilà Vila

  Adreça: Plaça Castell, 1 – 08788, Vilanova del Camí
  Telèfon. 93.805.44.22
  Adreça electrònica: vilavn@vilanovadelcami.cat

Legislació aplicable

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Finalitats del tractament de les dades

L’Ajuntament de Vilanova del Camí utilitzarà les dades amb les finalitats d’atenció, gestió, control i resolució de les consultes i sol·licituds de tràmit o servei prestat per l’Ajuntament. Les dades tractades seran conservades fins que s’hagin tramitat i/o resolt les sol·licituds o consultes plantejades i, en tot cas, durant els terminis de conservació i prescripció legalment previstos.:

 • Sol·licituds generals:
  La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret  de les persones a comunicar-se amb l’ajuntament, inclòs el dret de petició.
 • Incidències, queixes, suggeriments i peticions:
  La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret  de les persones a comunicar-se amb l’ajuntament, inclòs el dret de petició.
 • Transparència. Accés a la informació:
  La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les peticions d’accés de les persones a  la informació pública, com un dret subjectiu que tenen totes les persones d’accedir a la informació pública.
 • Comunicacions prèvies i llicències d’activitats:
  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació de les comunicacions prèvies i de les  llicències d’activitats de competència municipal.
 • Comunicacions:
  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de comunicacions dels ciutadans amb l’Ajuntament a l’efecte de contactar amb l’Ajuntament i que puguin ser atesos pels diversos serveis municipals.
 • Certificats:
  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació i emissió de certificats sol·licitats per les persones interessades.
 • Padró Municipal d’Habitants:
  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del registre administratiu on consten els veïns del municipi. També a l’acreditació i determinació del domicili i residència habitual dels veïns del municipi i a la vinculació d’una persona al municipi com a part integrant de la seva població.

  Així mateix, es refereix a la utilització de les dades del PMH, inclòs el telèfon, perquè l’ajuntament es pugui comunicar-se amb les persones empadronades en el municipi, respecte a les relacions jurídic-administratives derivades de competències municipals.La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de les sol·licituds de subvencions d’acord amb les bases d’una convocatòria pública.
 • Denúncies:
   La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, gestió i tramitació de denúncies en l’àmbit de les competències municipals.
 • Tributs municipals:
  La finalitat del tractament de dades personals es refereix, amb caràcter general, a la gestió de la relació de l’obligat tributari amb l’Ajuntament i a l’atenció i gestió dels drets dels obligats tributaris. Les dades dels obligats tributaris seran cedides a l’Organisme de Gestió Tributària d’Igualada, el qual pertany a la Diputació de Barcelona, específicament per aquests fins: gestió, liquidació i recaptació els tributs municipals: Impost d’Activitats Econòmiques, Impost de Bens Immobles, Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Taxes municipals i contribucions especials.
 • Serveis socials/ serveis d’atenció a les persones:
   La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de la prestació d’assistència o tractament de tipus social.
 • Serveis d’Educació: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les diferents activitats de prestació del servei públic d’educació que realitza l’Ajuntament en exercici de les seves competències i funcions educatives. Específicament, la gestió de les llars d’infants municipal.
 • Serveis d’Esports:
  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels equipaments i activitats esportives municipals adreçades a la ciutadania.
 • Serveis de Cultura:
  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a l’organització i gestió d’activitats culturals i d’oci  del municipi i a la gestió de la cessió d’equipaments culturals.
  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció i actuacions en polítiques adreçades als joves del municipi.
 • Registre d’entrada i sortida de documents:
  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la garantia interna i externa dels documents que es presenten a l’Ajuntament i dels documents oficials que s’envien a altres òrgans o a particulars.
 • Registre d’unions estables de parelles:
   La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del registre de les unions estables de parella.
 • Registre censal d’animals domèstics:
   La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, gestió i control dels codis identificadors d’animals domèstics del municipi.
 • Registre d’animals potencialment perillosos:
   La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, gestió i control dels codis identificadors d’animals perillosos i idoneïtat dels propietaris amb el compliment dels requisits exigits.
 • Via pública:
   La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació i gestió de la sol·licitud d’autoritzacions i permisos relacionats amb la afectació de la via pública.
 • Territori (Urbanisme i Habitatge):
   La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels procediments relatius al servei d’urbanisme i habitatge del territori.
 • Salut pública:
   La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels serveis públics municipals en matèria de salut pública. Vigilància de la salubritat pública i el control sanitari.
 • Espais municipals:
  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i dels espais de les instal·lacions municipals.
 • Serveis funeraris (Cementiri):
  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de la titularitat dels drets funeraris sobre nínxols i de les inhumacions i exhumacions produïdes al cementiri municipal.
 • Promoció econòmica:
   La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de la promoció i dinamització de l’activitat comercial i de la prestació de serveis comercials al municipi i  a la gestió del servei de promoció de creació d’empreses i emprenedoria. També a la gestió del servei d’ocupació per a persones en recerca de feina.
 • Medi ambient.
  La finalitat del tractament de dades personals es refereix al desenvolupament d’activitats i projectes ambientals.
 • Participació ciutadana:
  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió d’actuacions perquè les persones i la societat civil pugin participar de la presa de decisions públiques.
 • Registre d’entitats:
  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del Registre d’entitats del municipi i tramitació de les notificacions a l’Ajuntament sobre Entitats i Associacions.
 • Selecció personal:
  Tramitació i gestió dels processos de selecció de personal i provisió de llocs.
 • Gestió econòmica i pressupostària:
  Gestió dels expedients de despeses i control pressupostari de l’Ajuntament.
 • Control d’accessos:
  (càmeres de vigilància en els accessos als edificis públics) La finalitat del tractament de dades personals es refereix a garantir la seguretat d’instal·lacions, dependències i persones.
 • Seguretat ciutadana (Policia Local):
  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les actuacions relatives a l’exercici de les funcions de la Policia Local.
 • Atenció dels drets dels interessats:
  La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les sol·licituds de drets de protecció de dades, reconeguts a les persones interessades.

Legitimació

Base jurídica del tractament

La base jurídica del tractament de les dades dependrà de la finalitat prevista, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, i podrà ser el consentiment exprés e inequívoc donat per la persona, l’execució d’un contracte, l’obligació legal l’interès públic, l’interès legítim o l’xercici de poders públics.

Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, en base a les competències i funcions de l’Ajuntament, amb caràcter general són les següents:

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

Article 6.1.a. La persona interessada dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o varies finalitats específiques.
Article 6.1.b. El tractament és necessari per al l’execució d’un contracte en el que la persona interessada es part
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.d. El tractament es necessari per a protegir interessos vitals de la persona interessada o d’altra persona física.
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Transparència. Accés a la informació:

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Subvencions

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Ordenança General de subvencions de Vilanova del Camí.

Registre d’entrada i sortida de documents:

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Padró Municipal d’Habitants

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Tributs municipals

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Serveis socials/ serveis d’atenció a les persones

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local

Serveis d’Educació

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Serveis d’Esports

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Serveis de Cultura

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Joventut

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Registre d’unions estables de parelles

Llei 25/2010, de 29 de juliol, llibre segon, del Codi Civil de Catalunya.

Registre censal d’animals domèstics

Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei de protecció dels animals.

Registre d’animals potencialment perillosos

LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos

Llei 50/1999, de 23 de desembre, de Règim Jurídic de Tinença d’Animals Potencialment Perillosos

Via pública. Territori (Urbanisme i Habitatge)

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.

Salut pública

Llei 10/2009, de 30 de juliol, de salut pública.

Espais municipals

Reglament 336/1988, de patrimoni dels ens locals de Catalunya.

Serveis funeraris (Cementiri)

Decret 297/1997, de 25 de novembre, Reglament de policia sanitària mortuòria.

Promoció econòmica

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Medi ambient

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Participació ciutadana

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Registre d’entitats

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Selecció personal

Llei 7/2007, de 12 d’abril, d’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Gestió econòmica i pressupostària

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Seguretat ciutadana (Policia Local)

Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals de Catalunya.

Procedència de les dades personals

Les dades personals objecte de tractament per l’Ajuntament de Vilanova del Camí en compliment d’un interès públic, en exercici de poders públics o en compliment d’una obligació legal procedeixen directament de les persones interessades, dels seus representants legals o d’altres administracions públiques d’acord amb les previsions legals.

Període de conservació

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstos.

Destinataris de les dades

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la web municipal i/o de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, no seran facilitades a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, d’acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol·licitud o consentiment exprés (si fos el cas), a altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Categories de dades objecte de tractament

Dades identificadores, dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades acadèmiques i professionals o relatives al lloc de treball, categories especials de dades, i altres dades que es puguin aportar per la persona usuària, depenent del tràmit administratiu o actuació municipal.

Drets i obligacions de les persones afectades

Les persones titulars de les dades tractades per l’Ajuntament de Vilanova del Camí tenen reconegut, en tot moment, el dret a exercir el dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, també podran oposar-se al tractament de les seves dades, en aquest cas,  l’Ajuntament deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’interessat podrà en tot moment, exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i supressió mitjançant  sol·licitud escrita al mail vilanovac@vilanovadelcami.cat o a través dels formularis que hi ha disposats a la Seu Electrònica de l’Ajuntament. També podrà exercir els drets esmentats mitjançant sol·licitud escrita a l’Ajuntament de a qualsevol punt d’informació municipal o enviant correu postal a Plaça Castell, 1 Vilanova del Camí.

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de la persona interessada, adreça a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport o document que acrediti la seva identitat i contingut concret del dret exercitat.

La sol·licitud haurà d’indicar clarament en l’assumpte: tutela de drets RGPD.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat.

Copyright i responsabilitats

L’Ajuntament de Vilanova del Camí  manté aquesta web amb l’objectiu de facilitar l’accés a una informació municipal i no municipal.

S’autoritza la reproducció dels continguts textuals i gràfics, excepte amb finalitats comercials, sempre que se citi la font. Els logos, escuts i altres elements de la imatge corporativa són propietat de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Algunes pàgines d’aquesta web contenen referències o enllaços que apunten a webs d’altres organitzacions. L’Ajuntament no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquestes webs externes, ni dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’existència de qualsevol tipus de virus o un altre element que pogués produir alteracions en el sistema informàtic, ni tampoc dels danys i perjudicis que els mateixos puguin causar al hardware o software dels usuaris.

L’Ajuntament de Vilanova del Camí es reserva el dret d’alterar la forma d’accés a la web sense previ avís.

L’Ajuntament de Vilanova del Camí no respon del mal funcionament del sistema quan aquest sigui degut a condicions tècniques o per causes de tercers.

Política de Cookies

La Web de l’Ajuntament de Vilanova del Camí utilitza cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de millorar el serveis prestat a les persones usuàries. Si continueu navegant, considerem que accepteu el seu ús. També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina.

Una cookie és un fitxer que es descarrega a l’ordinador quan la persona usuària accedeix a qualsevol lloc web. Les cookies permeten emmagatzemar i recuperar informació sobre alguns aspectes de la informació i hàbits de l’usuari.

A l’Ajuntament de Vilanova del Camí usem cookies de sessió i d’analítica, per facilitar la navegació de l’usuari dintre dels diferents llocs i per recollir dades no personalitzades sobre l’ús de la web (horaris, navegadors, etc.). És important destacar que en cap cas les cookies usades no proporcionen ni emmagatzemen dades personals de les persones usuàries i que no son permanents: s’esborren quan es tanca el navegador.

Podeu permetre, bloquejar o suprimir les cookies instal·lades en el vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador que utilitzeu.

Tot i que es bloquegi la instal•lació de cookies, no s’impedeix l’efectiva utilització de la web per part de la persona usuària.